صفحه اصلی > واحدها > واحدهای اداری مالی > دبیرخانه 
 
مشخصات پرسنل  دبیرخانه
 
 
نام
 
نام خانوادگی
میزان تحصیلات
سمت
   
جاریه
 
محسنی 
 فوق دیپلم مدارک پزشکی
مسئول دبرخانه 
 
مریم
 
شهابی 
 فوق دیپلم کامپیوتر
 اپراتور
 
 
وجیهه
 
صمدی
دیپلم
امور دفتری 

شرح وظایف واحد

1-دریافت نامه ها وپرونده های وارده وارجاع آنها به متصدیان مربوطه

2-ثبت خلاصه مشخصات نامه های وارده وصادره دردفتراندیکاتور

3-تفکیک وارجاع نامه های وارده به واحدهای اقدام کننده وسایرادارات

4-تایپ نامه های مربوط به شبکه بهداشت

5-پاسخگویی به ارباب رجوع درحدود وظایف محوله

6-بایگانی پرونده ها ونامه هاواوراق اداری