مشخصات پرسنل ستاد گسترش

 

نام

 

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

 

محمد

 

جعفری

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

مسئول واحد گسترش

 

فهیمه

 

میرزاده

کاردان بهداشت خانواده

کارشناس واحد

خدیجه

قربانی

کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس واحد

شرح وظايف واحد ستادگسترش:  

■ ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مراکز بهداشتي درماني در تمام سطوح ارائه خدمات محيطي و ستادي با يکديگر و واحدهاي ستادي با معاونت بهداشتي و دانشگاه علوم پزشکي؛

■ پيش بيني جدول تشکيلاتي جهت رديف هاي مورد نياز و تامين نيروي انساني در تمام؛ رده¬ها اعم از قراردادي، رسمي، پيماني، طرحي و پزشک خانواده؛

■ پيش بيني و تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز مراکز و خانه هاي بهداشت و هماهنگي جهت استفاده بهينه از آنها؛

■ تسهيل دسترسي مردم به خدمات بهداشتي در نزديک ترين مکان به محل سکونت با راه اندازي مراکز شهري، روستائي، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مورد لزوم بر اساس اولويت؛

■ ايجاد هماهنگي برون بخشي به منظور جلب مشاركتهاي مردمي و غيره؛

■ مشخص نمودن تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب پس از پايش و ارزيابي با همکاري ساير واحدهاي محيطي و ستادي؛

■ هماهنگي و همكاري نزديك و مستمر با مركز آموزش بهورزي در كليه مراحل پذيرش بهورز بومي، تربيت،  آموزش و استخدام آنها؛

■ تدوين، پيشنهاد و اجراي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي حين خدمت رده هاي مختلف؛

■ نظارت بر تملك محل مطلوب جهت احداث واحدهاي بهداشتي و پي گيري محل مناسب جهت واحدهاي استيجاري و تعيين اولويت جهت احداث؛

■ پيشنهاد جهت تشويق، تنبيه، تغيير عنوان و جابجايي كاركنان؛

■ اجراي طرح بيمه روستايي شامل:

 □ بررسي و اعلام نياز مراكز به نيروي پزشك و ماما؛

 □ استخدام و گزينش نيروها؛

 □ تعيين محل خدمت؛

 □  آموزش بدو خدمت به پزشكان خانواده؛

 □  نظارت و پايش اجراي برنامه ها؛

 □ ايجاد هماهنگي برون بخشي با مسؤولين سازمان بيمه خدمت درماني در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده؛

 □ آموزش كليه بهورزان در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده شامل:

 □ ثبت نام و تشكيل پرونده.

■ برنامه ريزي جهت تشکيل جلسات ماهيانه مسوولين مراکز شهري و روستائي با رئيس مرکز بهداشت و مسوولين واحدها؛

■ كنترل و پايش خدمات ارائه شده به مردم از طريق تشکيل تيم هاي نظارت و پايش و اعزام اين تيم ها به صورت منظم و برنامه ريزي شده به کليه مراکز تحت پوشش و خانه هاي بهداشت؛

■  همکاري با بسيج پزشكان و پيراپزشكان

■ پي گيري نظرات، مسائل و مشكلات مراكز و خانه هاي بهداشت در مناطق و واحدهاي تحت پوشش؛

■ پي گيري و بررسي شكايات رسيده در رابطه با واحدهاي بهداشتي در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهاي مربوطه؛

■ بررسي برنامه هاي نظارتي طرح شده از طرف واحدهاي مختلف بهداشتي جهت تيم هاي سيار و ارائه راهكارهاي مورد نياز جهت بالا بردن كيفيت ارائه خدمات؛

■  رايانه اي نمون كليه اطلاعات شاغلين، ساختماني، جمعيتي، تجهيزاتي و ... و ثبت در رايانه ستاد گسترش؛

■ برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي پرسشگرهاي مختلفي که از سوي معاونت محترم بهداشتي ستاد گسترش معاونت بهداشتي به اين واحد ارجاع مي شود.