صفحه اصلی > واحدها > واحدهای اداری مالی > اموال 
 
مشخصات پرسنل اموال
 
 
نام
 
نام خانوادگی
میزان تحصیلات
سمت
 
هادی
 
میرزایی
لیسانس
مسئول واحد
 
شرح وظایف واحد اموال  
1-نظارت به تحویل و تحول اموال دولتی
2-نگهداری و انتقال اموال اسقاط تا تعیین تکلیف نهایی
3-تهیه برچسب جهت کلیه اموال شبکه
4-صورت برداری از اموال اطاقها هر شش ماه یکبار
5-فروش و انتقال اموال اسقاط و مازاد
6-نصب علائم مخصوص و برچسب های شماره دار بر روی هر یک از اموال
7-تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی
8-نظارت و صورت برداری از اموال زائد و اسقاط و جمع آوری آن
9-حفظ و حراست از بیت المال