صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > امور دارویی 

مشخصات پرسنل مدیریت امور دارویی و تجهیزات پزشکی

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

 عیسی

شریفی

لیسانس پرستاری

مسئول واحد

رحمت الله

پور برخورداری

دیپلم

مسئول انبار دارویی

علی

سالارجائینی

دیپلم

کارپرداز امور دارویی

شرح وظایف واحد امور دارویی و تجهیزات پزشکی

1-تهیه -نگهداری و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی جهت مراکز شهری و روستایی

2-نظارت بر عملکرد دارویی مراکز شهری و روستایی
3-نظارت بر عملکرد داروخانه های دولتی و خصوصی سطح شهر