صفحه اصلی > خدمات و امور ساختمانی 

 

مشخصات پرسنل خدمات و امور ساختمانی

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

علیرضا

حیدری

دیپلم

مسئول خدمات

محمود

ملک پور

فوق دیپلم عمران

مسئول امور ساختمانی

نعمت الله

حمزه ای

دیپلم

مسئول نقلیه

حسن

رمضانپور

دیپلم

مکانیک و راننده

طالب

حیدری

دیپلم

راننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحدخدمات و امور ساختمانی

1- نظارت و برنامه ریزی بر واحدهای خدماتی

2- نظارت بر ساختمانها و تعمیرات و احداث خانه های بهداشت و مراکز
شرح وظایف واحدنقلیه
1- تنظیم سند و هزینه ماهیانه بنزین وسایل نقلیه شبکه بهداشت
2- تنظیم ماموریت راننده ها
3- امورات مربوط به نگهداری و استفاده بهینه وسایل نقلیه اداری
4- انجام تعمیرات مربوط به وسایل نقلیه اداری