مشخصات مناطق شهری شهرستان حاجی آباد

ردیف نام بخش نام شهر فاصله زمانی تا شهرستان جمعیت
1 احمدی سرگز 120km 1059
2 فارغان فارغان 85km 1988
3 مرکزی حاجی آباد ----- 24712