مشخصات پرسنل خدمات و امور ساختمانی

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

طالب

حیدری

دیپلم

مسئول نقلیه

محمود

ملک پور

فوق دیپلم عمران

مسئول امور ساختمانی

مجید

طیاری پوراحمدی

دیپلم

راننده

شرح وظایف واحدخدمات و امور ساختمانی

1- نظارت و برنامه ریزی بر واحدهای خدماتی

2- نظارت بر ساختمانها و تعمیرات و احداث خانه های بهداشت و مراکز
شرح وظایف واحدنقلیه
1- تنظیم سند و هزینه ماهیانه بنزین وسایل نقلیه شبکه بهداشت
2- تنظیم ماموریت راننده ها
3- امورات مربوط به نگهداری و استفاده بهینه وسایل نقلیه اداری
4- انجام تعمیرات مربوط به وسایل نقلیه اداری