صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > واحد آمار و رایانه 

 

 

 

 

 

 نام: فاطمه

نام خانوادگی: طهماسب پورافشار

میزان تحصیلات: فوق دیپلم

سمت: مسئول واحدآمار و وب سایت

سابقه کار: 14سال

hahnhums@chmail.ir:پست الترونیکی

  شرح وظایف واحدآمار

1-دريافت و بررسي كليه فرمهاي آماري و ارجاع فرمها به واحدهاي مربوطه و جمع بندي فرمها و ارسال پسخورند لازم به واحدهاي ذيربط.

2- تحليل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه شاخص هاي بهداشتي و ارائه آن به مديران و مسئولين واحدها جهت برنامه ريزي مداخله اي.

3-دريافت و بررسي زيج حياتي خانه هاي بهداشت، ورود داده ها در برنامه نرم افزاري HNIS ، تهيه شاخص هاي استخراج شده از آن و ارسال به استان و در اختيار قرار دادن اطلاعات به مديران و مسئولين واحدها.

4-انجام وبررسي سرشماري و جمعيت مراكز بهداشتي درماني شهري، روستايي كه پس از بررسي هاي مربوطه در اختيار قرار دادن اطلاعات به مديران واحدهاي مربوطه جهت بهره برداري.

5-سرشماري واحدهاي تسهيلات بهداشتي تحت پوشش منطقه و ارائه آن به استان.

6-مسئول برنامه ثبت مرگ ومیر و طبقه بندي علل آن و آناليز مرگ و ميرها.

7-همكاري با ساير ارگانها، ادارات و دانشجويان و... و ارائه آمارهاي درخواستي به استناد دستور مديران .

8- شركت و برگزاري جلسات و كارگاههاي آموزشي.

9-برآورد كليه فرمهاي نظام نوين آماري و ارسال به كليه مراكز تحت پوشش.

10- نظارت بر فعالیت واحد های محیطی تحت پوشش