مشخصات پرسنل واحد درآمد

نام

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

سمیه

اسماعیل زاده

کارشناس حسابداری

مسئول واحد

فرشته

حیدری

دیپلم

پرسنل واحد

شرح وظایف واحد درآمد

1- آشنايي كامل با آئين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه وساير مقررات وقوانين مربوط با امور مالي
2- رسيدگي به اسناد درآمد وكنترل آنها با صورت حسابها
3- كنترل وثبت عمليات درآمد مراكز تابعه در دفاتر ويا نرم افزار رايانه مربوطه
4- دريافت قبوض ، سه برگي از استان وثبت در درفاتر ويارايانه براساس تعداد وسريال تحويلي
5- تحويل قبوض سه برگي براساس ميانگين مصرفي به مراكز بهداشتي درماني تابعه وثبت در دفاتر
6- دريافت مدارك وآمار قبوض صادره مصرفي ماهانه مراكز وثبت عمليات در دفاتر وحسابرسي از مدارك ارسالي به حسابداري شبكه
7-ت هيه گزارش ماهانه مصرف قبوض وميزان درآمدهاي نقدي وبيمه اي وارسال به استان
8- دريافت فيشهاي واريزي درآمد نقدي از متصديان پذيرش( صندوق) مراكز وساير واريزيها برابر جداول زمانبندي شده وثبت سند مربوطه مربوطه
9 - دريافت صورتحساب بانكي حساب در آمد شبكه از بانك وكنترل ومطابقت با فيشهاي واريزي وتهيه صورت مغايريت بانكي حساب درآمد.
10- كنترل آمار ماهانه و روزانه، مراكز بررسي وانطباق با دفاتر بخشهاي مختلف ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني مركز وكنترل آمار درآمد ماهيانه با وجوه واريزي نقدي به حساب درآمد شبكه
11- ارسال در آمد شبكه به حساب در آمد دانشگاه بصورت ماهيانه
12- تهيه وتنظيم صورتحساب وتراز مالي درآمد ماهيانه شبكه وارسال به امور مالي دانشگاه
13- تهيه آمار ماهيانه وسالينه درآمد شبكه ، محاسبه درصد افزايش ويا كاهش درآمد وپيگيري علت كاهش وافزايش در آمد مربوطه
14- نظارت بر تنظيم صورتحساب هاي بيمه اي وارسال به موقع به سازمانهاي بيمه گر طرف قرار داد وثبت در دفاتر ويا رايانه
15- پيگيري دريافت مطالبات از سازمانهاي بيمه گر وساير موسسات طرف قرار داد
16- بررسي علل كسورات اعمال شده توسط سازمانهاي بيمه گر وبرنامه ريزي در جهت رفع نواقص مربوطه وكسب اطلاعات روز از مقررات سازمانهاي بيمه گر، تعرفه هاي درماني وبهداشتي واعلام به موقع به مراكز تابعه جهت اجرا
17- نظارت ، كنترل داخلي وسركشي بر عملكرد متصديان پذيرش وساير پرسنل مراكز كه در انجام خدمات به نحوي در افزايش يا كاهش درآمدها موثر ميباشند.
18- نظارت براجراي دقيق مقررات و قوانين درآمدي خصوصاً انجام طرح اجرايي قبوض سه برگي
19- كنترل بر گردش امور مراكزي كه داراي سيستم رايانه اي بوده واعمال سطح دسترسي براي كاربران پذيرش ( صندوق ) مراكز ونظارت بر عملكرد آنان