صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > مراکز بهداشتی درمانی روستایی 

مشخصات مناطق روستایی شهرستان حاجی آباد

ردیف نام بخش نام دهستان نام مرکز فاصله تا مرکز شهرستان جمعیت
1 احمدی احمدی سرگزاحمدی 120km 3077
2 احمدی کوهشاه چاله مورت 120km 2253
3 احمدی کوهشاه احمدآباد 160km 2005
4 فارغان فارغان فارغان 85km 2074
5 فارغان آشکارا جائین 32km 5057
6 فارغان آشکارا سیرمند 75km 1254
7 مرکزی طارم گنج 30km 4212
8 مرکزی طارم گهکم 18km 3643
9 مرکزی طارم معدنوئیه 20km 2911
10 مرکزی درآگاه باغات 50km 1731
11 مرکزی درآگاه دهستان 50km 3285